POVODŇOVÝ PLÁN městyse DOUDLEBY nad ORLICÍ

 

 

Projekt byl spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti
a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Zpracovatel:

Crisis Consulting

Vyjádření

Tento digitální povodňový plán městyse Doudleby nad Orlicí IDdPP:11521 byl zpracován subjektem Crisis Consulting, s.r.o Uherské Hradiště (criconsu@gmail.com, www.cricon.cz) ve spolupráci s ÚM Doudleby nad Orlicí, Dukelská 68, 517 42 Doudleby nad Orlicí podle zákona 254/2001 Sb. – o vodách v souladu s Metodikou tvorby digitálních povodňových plánů, vydanou MŽP, TNV 75 2931 a metodickým pokynem odboru Ochrany vod MŽP k zabezpečení hlásné a předpovědní povodňové služby MŽP č.9/2011 (věstník MŽP 12/2011 s platností od 1.1.2012) a v souladu s 15. Metodickým pokynem odboru Ochrany vod MŽP k zabezpečení hlásné a předpovědní povodňové služby (účelem tohoto pokynu je upřesnění systému HPPS prováděného podle zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, s platností od 8.1.2005)  tak, aby byl v souladu s těmito předpisy a v souladu s povodňovým plánem nadřízené ORP Kostelec nad Orlicí. Úkol byl proveden v rámci digitalizace povodňového plánu městyse Kostelec nad Orlicí a je uložen na www.POVIS.cz a www.dPPCR.cz; a aplikačním prostředí na do.povodnoveplany.cz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Crisis Consulting s.r.o

Vodní toky

  • Divoká Orlice
  • Zdobnice
  • bezejmenné toky, přítoky a meliorační kanály

Schvalovací doložky

Stanoviska správců toků:

Povodí Labe, s. p., Hradec Králové
zn. VHD/Ja/17/24643 

ze dne 12.6.2017
 

Potvrzení souladu nadřízeného povodňového orgánu:

Městský úřad Kostelec n.Orlicí, Odbor životního prostředí
Čj.: SÚŽP 2761/2017-14591/2017-ms ze dne 18.07.2017

 

Osoba zodpovědná za GDPR
Ing. Ivan Keprta, tel: 494 383 007, email: starosta@doudleby.cz

Záznamy o provedené aktualizaci

Záznamy o provedené aktualizaci tištěné verze
Aktualizovaná část Datum aktualizace
věcná část květen 2023
organizační část květen 2017
grafická část květen 2017
přílohy květen 2017
Záznamy o provedené aktualizaci digitální verze:
Aktualizovaná část Datum aktualizace
webová verze květen 2023
offline verze květen 2017
digitalizovaná verze květen 2023
databáze POVIS květen 2017

Autorská práva mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi
Ministerstvo životního prostředí, Český úřad zeměměřický a katastrální Český statistický úřad, Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v.v.i

Operační program životního prostředí.