Odtokové poměry


Průměrný průtok v Doudlebách na Divoké Orlici a Zdobnici

Profil

Qa

[m3/s]

Divoká Orlice – Doudleby nad Orlicí

11,5

Zdobnice – Doudleby nad Orlicí

1,95


K. ú. Doudleb protéká řeka Divoká Orlice od východu k západu, od svého vstupu do katastru na říčním km ř.km 21,00/52,69 v části Mníšek až po odtok směrem na Kostelec nad Orlicí na ř.km 17,8 / 50,49.

Koryto Divoké Orlice je v Doudlebách nad Orlicí upraveno. Délka úpravy je 12 km, sklon koryta 0,12 %. Kritickými místy při průchodu povodní jsou profily mostů přes Divokou Orlici, kde dochází ke snížení průtočnosti, ke vzdouvání vody a vybřežování a říční oblouk od mostu ulice Dukelská až po lávku Na Bělisku v délce 522 ř.metrů, které musí převádět povodňové stavy vznikající za soutokem Divoké Orlice se Zdobnicí.


Kritické body při průchodu povodní představují

Místa omezující odtokové poměry v katastru městyse