Organizace hlídkové služby


Pověřené osoby z řad hasičů Dubic, HZS, SDH případně předem určené osoby z řad občanů bydlící poblíž ohrožených míst budou vykonávat hlídkovou službu na ohrožených místech městyse, které mohou být zaplavovýny z vodních toků Divoká Orlice nebo Zdobnice nebo jejich přítoků.

  • Hlídkovou službu - organizuje PK k zabezpečení hlásné povodňové služby - je zaměřena na kritické profily a ochranné hráze toků nebo hráze průtočných nádrží.

Dále se jedná o:

  • Evidenční a dokumentační práce - foto nebo video záznam o průběhu povodně, způsobených škodách a následcích, prováděných opatřeních a dalších okolnostech souvisejících s povodní. Dále sem patří záznamy v povodňové knize, zákresy v mapách, vyznačení nejvyšších dosažených hladin atd.

Sleduje vývoj povodňové situace a zajišťuje údaje potřebné pro výkon hlásné povodňové služby a pro řízení a koordinaci povodňových opatření.


Zahajuje činnost při zvýšeném nebezpečí povodně na území městyse. Kontroluje zejména překážky na tocích - zejména mostky, lávky, propustky, vtoky do zatrubnění, průchodnost toku, ledová pole na toku, tvořící se zácpy na toku, hlásné profily na toku (kategorie C).


Povodňové hlídky se organizují v závislosti na dosaženém stupni povodňové aktivity.

1. SPA – bdělost - zahájení činnosti hlídkové povodňové služby

2. SPA  pohotovost - vyhlašuje se obyvatelstvu a začíná pracovat PK městyse, povodňové hlídky jsou rozmístěny a střídají se na kritických místech u toků.

3. SPA  ohrožení - vyhlašuje se obyvatelstvu a povodňový orgán začne provádět zabezpečovací práce dle vývoje situace, povodňové hlídky vykonávají hlásnou službu a informují povodňový orgán o vývoji situaci ve sledovaných místech.