Preambule


Povodňový plán městyse Doudleby nad Orlicí je základním dokumentem pro řízení povodňové ochrany obyvatelstva a je podkladem pro rozhodování povodňové komise městyse (PK).

Povodňovou komisi městyse určuje starosta a schvaluje zastupitelstvo městyse. Jejím základním úkolem je jak dohled nad plněním preventivních protipovodňových opatření, tak organizace zabezpečovacích a záchranných prací v případě povodně.

Povodní se ve smyslu § 64 zák. č. 254/2001 Sb., o vodách rozumí přechodné výrazné zvýšení hladiny vodního toku nebo jiných povrchových vod, při kterém voda již zaplavuje území mimo koryto vodního toku a může způsobit škody. Povodní je i stav, kdy voda může způsobit škody tím, že z určitého území nemůže dočasně přirozeně odtékat nebo odtéká nedostatečně, případně dochází k zaplavení území při soustředěném odtoku srážkových vod. Povodeň může být způsobena přírodními jevy nebo umělými vlivy. Povodeň začíná vyhlášením druhého nebo třetího stupně povodňové aktivity. Povodní je rovněž situace, při níž nebyl vyhlášen druhý nebo třetí stupeň povodňové aktivity, ale stav nebo průtok vody v příslušném profilu nebo srážka dosáhla směrodatné úrovně pro některý z těchto stupňů povodňové aktivity podle povodňového plánu příslušného územního celku.

Nebezpečí povodně jsou situace zejména při:

  • dosažení stanoveného limitu vodního stavu nebo průtoku ve vodním toku a jeho stoupající tendenci,

  • déletrvajících srážkách, prognóze intenzivních srážek, náhlém tání, nebezpečném chodu ledů nebo vzniku ledových zácep a nápěchů,

  • vzniku mimořádné situace na vodním díle, kdy hrozí nebezpečí jeho poruchy.

Vlastní protipovodňovou činností se zabývá digitální Povodňový plán Královéhradeckého kraje


DALŠÍ DŮLEŽITÉ ODKAZY NA WEBU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE SE VZTAHEM K POVODNÍM

Web Královéhradeckého kraje - krizové řízení

Informační systém odboru Životního prostředí a zemědělství - vodní hospodářství

ORP Kostelec nad Orlicí - web