Opatření k ochraně před povodněmi


Přípravná opatření, související s povodňovým plánem:

 1. povodňové prohlídky - prohlídková služba městyse provádí prohlídku kritických míst a ohrožených úseků v době jarního tání, souvislého zámrazu a při srážkách větších intenzit. Zjištěné nedostatky hlásí předsedovi povodňové komise.
 2. předpovědní povodňová služba – informuje povodňové orgány, popř. další účastníky ochrany před povodněmi o nebezpečí příchodu povodně, o jejím vzniku, a o dalším nebezpečném vývoji, o hydrometeorologických prvcích charakterizujících vznik a vývoj povodně, zejména o srážkách, vodních stavech a průtocích ve vybraných profilech. Tuto službu zabezpečuje Český hydrometeorologický ústav ve spolupráci se správci povodí.

Za hrozící povodňové situace:

 • Povodňovou aktivitu může vyhlásit nadřízený orgán na základě širší situace, především v souvislosti s hlášením předpovědní služby.
 • Na základě dosažení limitu pro II. stupeň povodňové aktivity svolává povodňovou komisi městyse předseda PK nebo pověřený člen PK.
 • Vyhlášení jednotlivých stupňů povodňové aktivity zajišťuje hlásná služba ÚM na základě určení starosty městyse (který je rovněž předsedou povodňové komise městyse).
 • Při vyhlášení II. i III. stupně povodňové aktivity provede předseda PK ohlášení tohoto stavu rovněž PK ORP Kostelec nad Orlicí.
 • Po pominutí nebezpečí odvolává předseda PK prostřednictvím hlásné služby ÚM jednotlivé stupně PA a jejich odvolání se zapisuje do povodňové knihy.
 • Potřebné údaje s konkrétními jmény, adresami a telefonním spojením jsou přehledně uvedeny v kapitole Příslušné související povodňové komise orgán Povodňového plánu městyse Doudleby nad Orlicí. Uvedené údaje se pravidelně nejméně jednou ročně aktualizují.
 • PK vede povodňovou knihu s podrobnými údaji o povodňových prohlídkách, hlášeních, obdržených a vydaných výstrahách, průběhu povodně a všech opatřeních, která mají vztah k této mimořádné události. Součástí této evidence je i fotodokumentace, zákresy a záměry povodňových stavů.

Sledování vodních stavů na Divoké Orlici:

 1. Hlásný profil kategorie C POT_01 ve správě obce Potštejn s automatickým přenosem měření stavů hladin na Divoké Orlici v Potštejně je rozhodným profilem pro povodňové varování v Doudlebách nad Orlicí, spolu s hlásnými profily C a A v Kostelci nad Orlicí (C KNO_HL1 a A KNO_A19, které však již jen doplňují informaci - postmodem - o situaci, která již Doudlebami prošla, neboť leží po proudu Divoké Orlice až za městysem .


Sledování vodních stavů na Zdobnici:

 2. Pozorování vodních stavů v hlásném profilu kategorie B SLA_B18, 11.8 ř.km před soutokem v  Doudlebách, zřízeném v obci Slatina nad Zdobnicí a v hlásném profilu C VAM_HL ve Vamberku - Libštejně vzdáleném 4.8 ř.km před soutokem.

Tyto profily slouží k elektronickému přenosu dat měření výšky hladiny toků Divoké Orlice a Zdobnice před Doudlebami nad Orlicí a mají funkci automatického varování členů PK městyse o nenadálém zvýšení stavu vody v korytech, za předpokladu, že jsou členové PK městyse zařazeni na seznam příjemců varovných SMS z těchto čidel. Dále poskytují data pro kontrolní a evidenční činnost komise pro pozdější řešení případných povodňových škod, vzhledem k dosahování kulminačních stavů, doby příchodu povodňové vlny do městyse, a také ústupu kulminačních stavů na Divoké Orlici v Doudlebách.


 • při upozornění nebo výstraze ČHMÚ - kontrola voláním na správce stanic 1 x denně
 • při dosažení I. SPA - kontrola hlídkou na soutoku Divoké Orlice a Zdobnice nebo na nejbližší příčné konstrukci v Doudlebách (Divoká Orlice - jez na ř.km 21.1 (ul. Jiráskova) nebo most na ul. Dukelská - mezi ÚM a č.p. 50  a  Zdobnice - lávka přes Zdobnici v Mníšku) 2 x denně
 • při dosažení a vyhlášení II. SPA - kontrola hlídkou na výše jmenovaných příčných konstrukcích v Doudlebách 3 x denně
 • při dosažení a vyhlášení III. SPA - kontrola hlídkou na výše jmenovaných příčných konstrukcích v Doudlebách - častěji podle potřeby a požadavků povodňové komise městyse