Povodňové prohlídky


Povodňové prohlídky - zajišťují členové PK alespoň 1 x ročně v období před jarním táním s důrazem na oba vodní toky a jejich přítoky.


Důležitým prvkem povodňové ochrany jsou preventivní opatření. Povodňový orgán provede alespoň 1 x ročně (při očekávání větších průtoků - jarní tání, přívalové letní deště) prohlídku toků (Divoká Orlice, Zdobnice a jejich bezejmenných přítoků na katastru městyse) a záplavových území a uloží odstranění překážek, které by mohly zvýšit nebezpečí povodně (vpusti, zatrubnění, propustky, břehové skládky materiálu, dřeva, stavebnin apod.).

Závady na vlastních tocích nebo jejich objektech budou neprodleně ohlášeny správcům vodních toků.

V záplavovém území dle aktuálního stanovení ZÚ (a jeho aktivních zónách) nemají být povolovány stavby, skládky materiálu atd.

Mimořádné povodňové prohlídky se provádějí v únoru a březnu v případě, že je větší množství sněhových (dešťových) srážek. Účelem je zabezpečení dostatečného odtoku z tajícího sněhu. Kontroluje se rovněž vodní hladina v tocích a stav břehových linií a hrází a posuzuje možnost vzniku záplav v místech omezujících odtokové poměry.