Stupně povodňové aktivity v hlásných profilech


V povodňovém plánu jsou stanoveny tři stupně povodňové aktivity v závislosti na vodních stavech ve stanovených, níže uvedených, hlásných profilech.

Stupně povodňové aktivity v HP C Divoká Orlice a HP B Zdobnice

Tok          Profil

SPA

Stav [cm]

Průtok [m3/s](výpočtem)

Divoká Orlice C POT_01

Potštejn

ř. km 26.5

I.

100

19,5

II.

130

37,8

III.

170

55,7

Zdobnice B SLA_B18

Slatina nad Zdobnicí

ř. km 11.5

I.

120

16,8

II.

145

27,9

III.

170

41,2

I. SPA

Stav na vodočtu - zelená značka  - zvýšená hladina - bdělost

I. SPA nastává při nebezpečí povodně dosažením limitu na hlásném profilu a/nebo intenzivní srážkovou činností a zaniká, pominou-li příčiny takového nebezpečí. Za stav bdělosti se pokládá rovněž situace takto označená předpovědní povodňovou službou.

Hlavní a typické činnosti: věnuje se zvýšená pozornost vodním tokům v městysu a dalším zdrojům povodňového nebezpečí, zahajuje se činnost hlídkové služby a hlásné povodňové služby, předseda PK nebo jeho pověřený zástupce vyrozumí PK správního obvodu ORP Kostelec nad Orlicí, avšak PK městyse není ještě přítomna na stanovišti PK Doudleby nad Orlicí.

II. SPA

Stav na vodočtu -  žlutá značka - vysoká hladina - pohotovost

vyhlašuje povodňový orgán městyse rozhlasem, sirénou, když nebezpečí povodně přerůstá v povodeň a v době povodně, když však ještě nedochází k větším rozlivům a škodám mimo koryto toku.

Varování: Tento stav je vyhlašován, tak že starosta, který je současně předseda povodňové komise městyse, zabezpečí varování obyvatelům a vyhlásí II.SPA sirénou a rozhlasem. Současně začíná pracovat povodňová komise městyse. Na vzniklou situaci jsou upozorněni obyvatelé městyse i všech jeho městských částí i obce níže na toku. Hlásná služba předává zprávy o vývoji povodňové situace povodňové komisi městyse a spolupracuje se správci dotčených vodních toků. Informace o 2.SPA je předána současně na PK ORP Kostelec nad Orlicí.

Aktivizují se pracovní síly, chrání majetek - odstraněním nebo vynesením výš - a zajišťují pracovní prostředky (mechanizmy, nářadí, čerpadla) na ochranu objektů a rychlou likvidaci škod.

Další informace občanům o stavu a vývoji povodňové situace poskytuje PK městyse Doudleby nad Orlicí na internetu na webu městyse www.doudleby.cz

III. SPA

Stav na vodočtu - červená značka - OHROŽENÍ - voda se vybřežuje mimo koryto toku do (částí) městyse

Nebezpečí vzniku větších škod, ohrožení životů a majetku v zaplavovaném území.

Vyhlašuje povodňový orgán městyse sirénou a rozhlasem v době povodně při bezprostředním nebezpečí nebo vzniku větších škod, ohrožení majetku a životů v zaplavovaném území  městyse.

V tomto případě se začnou provádět zabezpečovací práce a dle vývoje situace rovněž záchranné a evakuační práce. Je organizováno provedení provizorního ohrazování ohrožených úseků, odstraňování naplavených překážek z koryta, odčerpávání vody z objektů a zabezpečování majetku. Cílem těchto opatření je zabránit ohrožení na životě obyvatel, zamezit nebo alespoň snížit rozsah škod na nemovitém majetku.

Další informace občanům o stavu a vývoji povodňové situace poskytuje PK městyse Doudleby nad Orlicí na internetu na webu městyse www.doudleby.cz


Pro vyhlašování jednotlivých stupňů povodňové aktivity jsou rozhodující stavy hladin na vodočtu. Průtoky, stejně jako měrné křivky koryta se mohou měnit v závislosti na změnách hydrologických vlastností koryta v souvislosti s výškou hladiny a průřezem koryta a následným průtokem vyvolaným povodňovým stavem. Z tohoto důvodu je platnost měrných křivek časově omezena (pro některé toky se používají různé měrné křivky pro letní a pro zimní období).

U ostatních vodních toků na území městyse nemá, vzhledem ke krátkému časovému intervalu průběhu povodně, vyhlašování jednotlivých stupňů povodňové aktivity praktický smysl.