Hydrologické údaje

Městys Doudleby nad Orlicí patří do povodí toku Divoké Orlice v povodí Labe. Řeka protéká zastavěnou části městyse v jehož katastru přibírá zprava říčku Zdobnici a dále řadu místních bezejmenných vodotečí.

Přímým zdrojem povodňového nebezpečí je především tok Divoké Orlice, jejíž koryto nemá kapacitu pro převádění vyšších N-letých vod než Q20, což se týká především úseku v centrální a dolním části městyse, který je zasahován především hladinou přirozeného toku Divoké Orlice. Střední část bezprostředně pod silničním mostem a nad ním se na levém břehu blíží ochranou na Q50. Pravý břeh pod a nad silničním mostem je v důsledku nízkého pravého břehu ochráněn pouze do Q20.

 

Severně od městyse jsou dvě bezejmenné vodoteče s poměrně vyvinutým údolím, jejichž objekty zakrytí přes zastavěné území se zaústěním do toku Divoké Orlice jsou nekapacitní na Q100, a tudíž za určitých srážkových situací, především vyšších N-letostí nebo při nevhodně vybrané plodině v zemědělsky obhospodařovaných rolích, může dojít k vybřežení a povrchovému odtoku, jenž má za následek záplavu nemovitostí v údolnici.

Druhým zdrojem povodňového nebezpečí z lokálního povodí je pak meliorační odpad pod svahem nad Příkazy, kde otevřené koryto je sice poměrně značně kapacitní, ale zatrubněný úsek a vtokový objekt jsou nevyhovující, a může dojít k vybřežení při srážkových situacích, především vyšších N-letostech či při ucpání nátoku. Záplava vlivem vybřežení pak může natékat zadem do zástavby až dojde ke ztotožnění se zátopou Divoké Orlice.

 

Letní hydrologický režim

Půdorys říční sítě nad městysem  má v základních rysech u Divoké Orlice i Zdobnice přímý vějířovitý tvar. Toky nejsou spoutány žádnou významnější vodní nádrží a z důvodu chráněné krajinné oblasti zde nebyly ani v minulosti budovány žádné umělé retenční nádrže. Nebezpečí hrozí jak z letních přívalových a déletrvajících srážek, tak z jarního tání.

Zimní hydrologický režim

Ledové jevy, které by ohrožovaly městys Doudleby nad Orlicí se ve významnější míře nevyskytují. Pokud by došlo k zalednění na řece Divoká Orlice, pak by tento jev ovlivnil negativně odtokové poměry kvůli nápěchům na mostcích a lávkách v inundaci řeky. Na druhé straně ovšem hrozí významné zvýšení hladin při jarním tání ze sněhové pokrývky doprovázené dešťovými srážkami.