Organizace povodňové služby


Ústřední řízení ochrany před povodněmi a výkon dozoru nad ní přísluší ministerstvu ŽP.

Ústřední řízení záchranných povodňových prací, pokud je provádějí sbory požární ochrany, přísluší ministerstvu vnitra ČR ve spolupráci s CNP ČR.

Ochranu před povodněmi v celém rozsahu připravují, organizují, řídí, kontrolují a činnost ostatních účastníků ochrany před povodněmi koordinují ve svých územních obvodech příslušné povodňové orgány.


Povodňové orgány mohou v době povodně činit opatření a vydávat příkazy na ochranu před povodněmi. Tyto příkazy nejsou rozhodnutími podle správního řádu.

Orgány státní správy a jiné orgány jsou povinny povodňovým orgánům pomáhat při zajišťování ochrany před povodněmi.


Tabulka 8   Časový plán pro vyrozumění Povodňové komise městyse

Čas Č

Popis činnosti

Č + 0

Některý z pověření členů PK obdrží zprávu o blížící se povodni.

do Č + 10 min

Člen komise prověří zpětným dotazem pravdivosti zprávy.

v Č + 10 min

Vyrozuměný člen PK vyrozumí ostatní členy PK.

v Č + 1 hod

Musí být vybraní členové PK na pracovišti PK.


Zabezpečení průniku informace předpovědní povodňové služby - přichází po struktuře:

  • od obyvatel městyse - voláním starostovi
  • od členů SDH městyse Doudleby nad Orlicí
  • od HZS Královéhradeckého kraje
  • od PK ORP Kostelec nad Orlicí - voláním starostovi
  • od KPP Královéhradeckého kraje - voláním starostovi
  • od ČHMÚ - prostřednictvím mailu a na internetu s předstihem.
  • z hromadných sdělovacích prostředků

Vlastní hlásnou povodňovou službu Doudleb zabezpečuje starosta městyse - v součinnosti se členy své PK městyse a dále v součinnosti s JSDH městyse Doudleby nad Orlicí a HZS HKK.

Orgány a organizace, zejména ty, které zajišťují telekomunikační služby, jsou povinny přednostně zabezpečovat komunikaci zpráv a hlášení předpovědní a hlásné povodňové služby ve věcech ochrany před povodněmi.


Způsoby komunikace

Spojení telefonické mobilními telefony. V případě selhání těchto prostředků volí způsob komunikace předseda PK.

Správci vodních toků, vlastníci nebo uživatelé VH děl ve vodních tocích, jakož i ti, jejichž majetek by mohl vznik povodně nebo její průběh ovlivnit, jsou povinni činit opatření na ochranu před povodněmi nebo při zmírňování jejich škodlivých účinků nebo následků v rozsahu rozhodnutí povodňových orgánů. Povodňové orgány ukládají tyto povinnosti jen v nevyhnutelně potřebném rozsahu.


Předpovědní povodňovou službu zabezpečuje ČHMÚ ve spolupráci se správci vodních toků.


Spojení na Český hydrometeorologický ústav

Adresa: ČHMÚ Hradec Králové   
Pobočka Hradec Králové
Dvorská 410/102
503 11 Hradec Králové - Svobodné Dvory

ČHMÚ centrála Praha, Na Šabatce 2050/17
143 06 Praha 412-Komořany
ústředna: +420 244 03 1111
 

H.K. ústředna 495 705 011, GSM brána T-Mobile 733 165 383, 731 661 482

Fax: 495 705 001;  e-mail: hradec@chmi.cz


Aktuální informace na www.chmi.cz › hydrologie › povodňová služba


Na předpovědní službě se podílejí i další orgány a organizace podle povodňových plánů a pokynů povodňových orgánů.

Hlásné profily kategorie A jsou stanoveny - NEK_A17 Nekoř-Divoká Orlice a KNO_A19 Kostelec nad Orlicí-Divoká Orlice .

Hlásné profily kategorie B jsou stanoveny - SLA_B18 Slatina nad Zdobnicí-Zdobnice


Hlásné profily kategorie C a B rozhodné pro území městyse Doudleby nad Orlicí

Tok

Profil

Popis

Divoká Orlice

POT_01 Potštejn

POT_01 Potštejn - Divoká Orlice –  mostek - čidlo s automatickým přenosem před Doudlebami

Zdobnice

SLA_B18 Slatina

SLA_B18 – mostek – čidlo s automatickým přenosem před Doudlebami