Způsob vyhlašování stupňů povodňové aktivity

Oznámení o dosažení jednotlivých stupňů povodňové aktivity na Divoké Orlici a Zdobnici ve sledovaných profilech – vodoměrných stanicích - provádí  automatizovaný systém zasílání varovných zpráv SMS na členy PK městyse, popřípadě hlídková služba zřizovaná PK městyse. Oznámení o dosažení SPA na tocích - telefonicky, el. poštou od  obce s rozšířenou působností Kostelec nO, kdy je informace o dosažení SPA předávána na PK městyse Doudleby nad Orlicí.


I. SPA - Stav bdělosti nastává (nevyhlašuje se)

 • při dosažení výšky hladiny rysky I. SPA na HP vodních toků Divoká Orlice a Zdobnice, při nebezpečí přirozené povodně a zaniká, pominou-li příčiny takového nebezpečí - opětovným snížením hladiny pod tuto úroveň
 • při dosažení mezních hodnot sledovaných jevů na vodních dílech z hlediska bezpečnosti nebo při zjištění mimořádných okolností, jež by mohly vést ke vzniku nebezpečí zvláštní povodně
 •  na základě informací od:
  • Českého hydrometeorologického ústavu
  • Povodňové komise ORP Kostelec nad Orlicí
  • HZS  Královéhradeckého kraje
  • hromadných sdělovacích prostředků
  • občanů

II. SPA - Stav pohotovosti SE VYHLAŠUJE

 • při dosažení výšky hladiny rysky II. SPA na HP vodních toků Divoká Orlice a Zdobnice  nebo v případě, že nebezpečí přirozené povodně přerůstá v povodeň a hrozí zaplavování území mimo koryta toků
 • při dosažení směrodatného limitu hladin v HP profilech toků
 • při překročení mezních hodnot sledovaných jevů na vodních dílech z hlediska bezpečnosti
 • na základě informací od:
  • Českého hydrometeorologického ústavu
  • Povodňové komise ORP Kostelec nad Orlicí
  • JSDH Doudleby nad Orlicí nebo HZS Královéhradeckého kraje
  • hromadných sdělovacích prostředků

III. SPA - Stav ohrožení SE VYHLAŠUJE

 • při dosažení výšky hladiny rysky III. SPA na HP vodních toků Divoká Orlice a Zdobnice nebo při nebezpečí vzniku větších škod, ohrožení životů a majetku
 • při dosažení směrodatného limitu hladin v HP profilech toků
 • při dosažení kritických hodnot sledovaných jevů na vodních dílech z hlediska bezpečnosti
 • na základě informací od:
  • Českého hydrometeorologického ústavu
  • Povodňové komise ORP Kostelec nad Orlicí
  • JSDH Doudleby nad Orlicí nebo HZS Královéhradeckého kraje
  • Hromadných sdělovacích prostředků

II. SPA a III. SPA - vyhlašuje starosta (předseda PK) v součinnosti se členy PK a HZS Královéhradeckého kraje na základě zjištění dosažení limitů stoupajících hladin na tocích Divoká Orlice a Zdobnice pomocí sirény a hlášení městským rozhlasem o vyhlášení stavu pohotovosti/ohrožení. Současně zapíše datum a čas vyhlášení II. SPA a následně III. SPA do povodňové knihy. Současně informuje o vyhlášení těchto stavů HZS Královéhradeckého kraje a příslušné nadřízené povodňové orgány - PK ORP Kostelec nad Orlicí a KPK Královéhradeckého kraje.


Vyhlašování a odvolávání SPA na území městyse zajišťuje PK prostřednictvím městského rozhlasu nebo megafonů, příp. zveřejněním písemné zprávy na úřední desce a informačních deskách a prostřednictvím internetových stránek městyse Doudleby nad Orlicí.


Krajské OPIS HZS Královéhradeckého kraje

Pražská 230/153z, 500 04 Hradec Králové

Tel: 950 530 100